Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Nov 18, 2021

För att nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med tekniska lösningar som elektrifiering och förnybara bränslen. Vi behöver också förändra våra beteenden för att resandet ska bli hållbart. Hur ska det gå till?

Hör ett samtal mellan Maria Stenström, ansvarig för beteende- och...